1. GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen (`Algemene voorwaarden`; `Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer`; `Handvest voor het gedrag van het lid`; `Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken`. Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

2.GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN
Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Nachtvissenbussloo beoefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Nachtvissenbussloo de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Nachtvissenbussloo en de uitbaters van deze sites.

4. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u Nachtvissenbussloo garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke en contractuele bepalingen" van Nachtvissenbussloo.

5. GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBGEMEENSCHAPPEN
Als deze website discussiegroepen, informatiegroepen, forums, chats, gemeenschappen en/of andere berichten- of communicatiesystemen bevat, verbindt u zich ertoe deze uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en ontvangen die eigen zijn aan deze in kwestie of ermee verband houden. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt u zich ertoe, bij het gebruik van een deze middelen:  

 1. Niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven).
 2. Geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet  gepast is,  beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten.
 3. Geen bestanden te uploaden naar een server die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, u er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 4. Geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma`s die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar een server.
 5. Geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen.
 6. Geen bestand te downloaden dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere site o.i.d. wanneer u weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is.
 7. Geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enigeandere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geupload naar een server, te vervalsen of te verwijderen.
 8. Het gebruik van de site door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.
 9. Nachtvissenbussloo behoudt zich het recht voor u op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot de site, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden. Nachtvissenbussloo is er niet toe gehouden de site te bewaken. Nachtvissenbussloo behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt Nachtvissenbussloo zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, of om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel. U erkent dat alle pagina’s van deze site bestaan uit openbare berichten, en niet uit privé-berichten. Bijgevolg kunnen uw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u in een bericht, verhaal o.i.d. om het even welke persoonlijke identificatie-informatie meedeelt met betrekking tot uzelf of uw kinderen. Nachtvissenbussloo oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen, en bijgevolg wijst Nachtvissenbussloo specifiek ieder aansprakelijkheid af, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van uw deelname aan de site. De verantwoordelijken zijn, evenals de gastheren, geen door Nachtvissenbussloo gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van Nachtvissenbussloo. Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u Nachtvissenbussloo de toelating om:
 10. deze communicatie te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren.
 11. Het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.

De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Nachtvissenbussloo en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie.

Nachtvissenbussloo en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. Nachtvissenbussloo en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid. Nachtvissenbussloo en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze Website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Nachtvissenbussloo of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. DISCUSSIEBOARDS / FORUMS
Nachtvissenbussloo kan U vragen om telkens uw naam en e-mail adres op te geven. Zij die reageren aanvaarden dat Nachtvissenbussloo het e-mail adres publiceert. Nachtvissenbussloo kan echter in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden gebeurlijk zouden maken van uw e-mail adres. Om te vermijden dat anonieme reacties zouden worden gepubliceerd, worden de e-mail adressen van de deelnemers aan het forum voor zover als mogelijk wel gecontroleerd.

Nachtvissenbussloo behoudt zich het recht voor reacties te weigeren die in strijd zijn met de wet of die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne, beledigende taal bevatten.

8. CONTACT
Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier.

9. BEPERKING VAN DE TOEGANG
Nachtvissenbussloo behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte Nachtvissenbussloo sites eenzijdig en zonder kennisgeving. Toegang tot het afgeschermde deel van de site zal enkel worden gegund aan de "nachtvispashouders". Tevens zal er een tijdelijke toegang worden verleend aan degene in het bezit van een roulatiepas, aan het einde van het jaar zal dit tijdelijke account worden verwijderd.

10. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Nachtvissenbussloo behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke en contractuele" bepalingen na te lezen.

11. ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van Nederland. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Rotterdam (Nederland). Nachtvissenbussloo behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever- werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creëren tussen u en Nachtvissenbussloo. De uitvoering van deze overeenkomst door Nachtvissenbussloo is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan Nachtvissenbussloo verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan Nachtvissenbussloo (of verzameld door Nachtvissenbussloo) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en Nachtvissenbussloo met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en Nachtvissenbussloo, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

12. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN
Het gebruikende lid wordt verzocht kennis te nemen van de opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken op deze pagina. Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. 

13. LINKING, FRAMING, INLINING
Nachtvissenbussloo geeft de toestemming om oppervlakte linken (surface linking) te maken naar de homepagina van Nachtvissenbussloo Echter, voor elke dieptelink (deep linking), inkadering (framing) of automatische link is de schriftelijke toestemming van Nachtvissenbussloo nodig.

14. FOTOMATERIAAL EN/OF BEELDMATERIAAL
Van al het fotomateriaal dat wordt getoond berusten de rechten bij Nachtvissenbussloo. Het fotomateriaal dat hier geen deel van uitmaakt wordt geacht deel uit te maken van het z.g. public domain. Eenmaal ter beschikking gesteld fotomateriaal blijft dan ook beschikbaar voor Nachtvissenbussloo. Ingestuurd fotomateriaal zal door Nachtvissenbussloo niet ter beschikking worden gesteld aan derden en enkel worden gebruikt voor de Nachtvissenbussloo site.